architect

Wat kost een architect?

Rechten, plichten en kosten van de architect zijn vastgelegd in de Standaardvoorwaarden DNR 2005 opdrachtgever -architect, die iedere architect u kan bezorgen. De kosten van een architect worden bepaald door de aard en omvang van de werkzaamheden. De kosten hebben betrekking op het honorarium van de architect en op de kosten die apart in rekening worden gebracht.

Het honorarium kan worden berekend:

• volgens een vastgelegd percentage van de bouwsom
• basis van bestede tijd
• volgens een vooraf overeengekomen vast bedrag

Bij kosten die apart in rekening worden gebracht moet u ondermeer denken aan kosten voor personeel dat toezicht houdt op de uitvoering van het werk, aan kosten van het verveelvoudigen van tekeningen en bestekken, aan reis - en verblijfkosten en aan legeskosten. Belangrijk is dat de financiën direct in alle openheid worden besproken om latere misverstanden te voorkomen.

Bron: Bond van Nederlandse Architecten