architect

Wat gebeurt er nu precies?

Fase 1

Op basis van het programma van eisen en het vastgestelde budget maakt de architect een schetsontwerp. Hij bespreekt dit met u en na uw goedkeuring ook met gemeentelijke instanties zoals de welstandscommissie. Het schetsontwerp wordt eventueel aangepast en verder uitgewerkt. In dit stadium worden veelal de nodige adviseurs ingeschakeld voor de constructie en technische installaties. Er worden ook kostenramingen gemaakt voor het totaal, als controle op het beschikbare budget. Daarna worden de vereiste vergunningen aangevraagd. Na het verkrijgen van de goedkeuringen worden contractstukken (bestek en bestektekeningen, een omschrijving van alle materialen die bij de bouw gebruikt worden en hoe zij aangewend moeten worden.), voor de prijs klaargemaakt.

Fase 2

Op basis van deze contractstukken wordt een kostenbegroting gemaakt, die inzicht geeft in de totale kosten van de bouw. Deze begroting vormt een laatste controle voor de budgettering. Wanneer blijkt dat uw beschikbare budget zou worden overschreden, kan door bezuinigingen nog worden ingegrepen.

Fase 3

Als alle stukken klaar zijn, wordt de bouwvergunning aangevraagd. De bouw kan nu worden aanbesteed. Daarbij speelt uiteraard de prijsvorming een hoofdrol. Er zijn meerdere manieren om tot prijsvorming te komen, bijvoorbeeld:

• een openbare inschrijving( elke aannemer kan inschrijven)
• een onderhandse aanbesteding ( een aantal aannemers wordt uitgenodigd in te schrijven)
• inschrijving met open begroting( één aannemer schrijft in, waarbij hij zijn begroting overlegt die vergeleken kan worden met die van de architect).

Welke manier gekozen wordt hangt af van de aard van de opdracht, de marktsituatie en de voorschriften. Uw architect adviseert u hierin. Hij controleert de inschrijvingen aan de hand van zijn begroting.

U gunt de bouw.

Uw architect voert de directie!

Fase 4

Wanneer u besluit de bouw te gunnen stelt de architect de definitieve overeenkomst op. Gewoonlijk wordt de bouw gegund aan de aannemer die met de laagste prijs heeft ingeschreven.

Fase 5

Tijdens de bouwfase voert de architect de directie, hetgeen betekent dat hij u vertegenwoordigt in alle zaken betreffende het werk. Het betekent ook dat hij de coordinator is tussen alle betrokken uitvoerenden en dat hij verder als kostenbewaker optreedt, de financiële administratie voert en leiding geeft bij het maken van werktekeningen.

Fase 6

Wanneer het werk klaar is, levert de architect de bouw op. De gehele bouw wordt nu aan een zorgvuldige controle onderworpen om te zien of alles is uitgevoerd overeenkomstig het contract. U kunt nu uw gebouw gebruiken, terwijl de architect nog bezig is met de afwikkeling van een aantal zaken. Na het verstrijken van de afgesproken onderhoudstermijn komt er een eindcontrole. Als alles naar wens is verlopen, vindt de eindafrekening plaats; het bouwproces is nu formeel beëindigd.

• Wat kost een architect? Lees meer...

Bron: Bond van Nederlandse Architecten